GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE OTTERBOX WEBSITE

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op jouw gebruik van alle websites die in het bezit zijn van of worden beheerd door of namens OtterBox Products EMEA. Jouw toegang tot en gebruik van de Sites en de informatie, materialen, producten en diensten beschikbaar op de Sites zijn onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften en aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze Sites te bezoeken, erop te browsen of te winkelen, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat je ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen. Neem ze dus aandachtig door.


Deze website wordt voor OtterProducts EMEA beheerd door onze serviceprovider Demandware. De verwerking van bestellingen die worden geplaatst op de website wordt voor en namens OtterBox uitgevoerd door Arvato, maar om twijfel te voorkomen, is je overeenkomst met OtterBox. In afwijking van het voorgaande zullen alle beperkingen en uitsluitingen aangaande onze verplichtingen en aansprakelijkheid, evenals alle disclaimers die door ons zijn gemaakt in deze Gebruiksvoorwaarden, in gelijke mate van toepassing zijn op Demandware. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na kennisgeving aan jou, welke op iedere wijze kan worden verstrekt, inclusief, zonder beperkingen, door het plaatsen van een nieuwe overeenkomst op onze voorwaardenpagina. Het bezoeken van, browsen of winkelen op de Sites na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als bewijs van aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Algemene verkoopvoorwaarden

  Deze voorwaarden en bepalingen ("verkoopvoorwaarden") (samen met onze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Garantie) beschrijven de juridische voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden") die van toepassing zullen zijn op alle transacties die worden gemaakt voor de verkoop van producten via onze website (www.otterbox.nl)

  Neem de Voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een bestelling plaatst om producten te kopen via onze Website. Houd er rekening mee dat je vóór het plaatsen van een bestelling gevraagd zal worden om akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien je weigert om de Voorwaarden te accepteren, zul je niet in staat zijn om producten te kopen via onze Website.

  ZOALS UITEENGEZET IN CLAUSULE 12.7 KUNNEN WIJ DE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD AANPASSEN. HET IS RAADZAAM DE VOORWAARDEN OPNIEUW TE LEZEN OM ZEKER TE ZIJN DAT JE DE VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE ELKE KEER ALS JE EEN BESTELLING VAN ONZE PRODUCTEN WILT PLAATSEN VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN. DE VOORWAARDEN ZIJN VOOR HET LAATST GEWIJZIGD IN SEPTEMBER 2014.

  De Voorwaarden, en een eventueel contract tussen Jou en OtterBox, bestaan alleen in de Engelse taal.

Definities en interpretatie

  De volgende definities en regels voor interpretatie in deze conditie 1 zijn van toepassing op deze Voorwaarden:

  CONTRACT betekent het contract tussen Jou en OtterBox voor de verkoop van de Producten via de Website en welke deze Verkoopvoorwaarden, de Bestelling, de Bestellingsbevestiging, Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Garantievoorwaarden omvat;

  VERTROUWELIJKE INFORMATIE betekent alle informatie die wordt verstrekt door beide partijen onder het Contract dat ofwel (i) aangeduid is als zijnde vertrouwelijk (of waarvan, in het geval van mondelinge discussies, later schriftelijk de vertrouwelijkheid wordt bevestigd) of (ii) informatie (gecommuniceerd op welke manier dan ook) die van een soort is waarvan de andere partij redelijkerwijs geacht kon zijn te weten dat de informatie vertrouwelijk was;

  LEVERINGSLOCATIE betekent de plek waar de levering van de Producten plaats dient te vinden volgens het Contract, zoals vermeld in de Bestelling;

  BESTELLING betekent een bestelling gemaakt door Jou van Onze Producten via Onze Website, waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen.

  BESTELLINGSBEVESTIGING betekent Onze schriftelijke bevestiging van de Bestelling, waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen;

  PRIJS betekent de prijs die door Jou moet worden betaald voor de Producten, zoals meegedeeld door OtterBox;

  PRODUCTEN betekent de goederen die aan Jou moeten worden geleverd door OtterBox volgens het Contract;

  WIJ, WE, ONS, ONZE, OtterBox betekent OtterBox Products EMEA, een bedrijf dat is geïncorporeerd in Ierland onder bedrijfsnummer 481927 met een geregistreerd kantoor op Floor 5, Hibernian House, 80A South Mall, Cork, T12 ACR7, Ireland.

  JE, JIJ, JOUW betekent de perso(o)n(en) die de Producten van OtterBox koopt.

Totstandkoming van het contract

  2.1       De statements met betrekking tot en de afbeeldingen van de Producten op de Website dienen alleen als richtsnoer en voor illustratieve doeleinden en zullen geen onderdeel uitmaken van het Contract. Ondanks dat We alle moeite doen om de kleuren correct weer te geven, kunnen Jouw Producten licht afwijken van die weergegeven afbeeldingen. De verpakking van de Producten kan afwijken van wat op Onze Website wordt getoond.

  2.2       De winkelpagina’s van onze Website zullen Je door de stappen begeleiden die Je moet nemen om een Bestelling bij Ons te plaatsen. Ons bestelproces stelt Je in staat om bestellingen te controleren en te wijzigen voordat Je Jouw bestelling bij Ons plaatst. Controleer alsjeblieft tijdens iedere stap van het bestelproces de gegevens van Je Bestelling.

  2.3       Iedere Bestelling zal worden beschouwd als een aanbod van Jou om Producten van Ons te kopen, onderhevig aan deze Voorwaarden. Geen enkele door Jou geplaatste Bestelling zal als door Ons geaccepteerd worden beschouwd, en er zal geen Contract tot stand komen, totdat Wij een Bestellingsbevestiging [e-mail] aan Jou hebben verstrekt.

  3.         PRIJS

  3.1       De Prijs voor het Product zal gelijk zijn aan die vermeld op de Website op het moment dat Jij Je Bestelling plaatst. Alle Prijzen worden getoond en dienen betaald te worden in Euro’s, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door Ons.

  3.2       Tenzij anderszins vermeld, is de Prijs inclusief BTW volgens het toepasselijke huidige tarief, waarvan een uitsplitsing zal worden weergegeven wanneer We de betaling aannemen van Jou voor de Producten. Jij bent verantwoordelijk voor de betaling van eventuele invoerbelastingen, omzetbelastingen en andere kosten die mogelijk worden toegepast wanneer de levering die bestemming bereikt. Houd er rekening mee dat Wij geen controle hebben over deze kosten en dat We hun omvang niet kunnen voorspellen. Je moet alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven van het land waarvoor de Producten bestemd zijn.

  3.3       De Prijs van het Product is exclusief verzendkosten. Onze verzendkosten worden aan Je meegedeeld tijdens het afrekenproces, voordat Je Jouw Bestelling bevestigt.

  3.4       Wij behouden het recht voor om de Prijs van de Producten van tijd tot tijd te wijzigen met redelijke kennisgeving aan Jou, maar We zullen geen aanspraak maken op Ons recht op het wijzigen van de Prijs van de Producten nadat We een Bestellingsbevestiging hebben verstrekt.

  3.5       Ondanks dat We ernaar streven om alle Prijzen correct weer te geven op Onze Website, kunnen zich af en toe fouten voordoen. We zullen Jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer We ons bewust worden van een fout in de prijsstelling van een Product. [In het geval van een fout in de prijsstelling van een Product die ertoe leidt dat de Prijs van een Product incorrect wordt weergegeven], We zullen ook Jouw bevestiging vragen of Je wilt doorgaan met de Bestelling tegen de juiste prijs óf Je Jouw Bestelling wilt annuleren. Indien We om welke reden dan ook geen contact met Je kunnen opnemen, zal Je Bestelling als geannuleerd worden beschouwd. Het voor geannuleerde Bestellingen betaalde bedrag zal binnen 30 dagen na de annuleringsdatum volledig worden terugbetaald. Houd er rekening mee dat als een prijsstellingsfout overduidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door Jou had kunnen worden herkend als een foutieve prijs, Wij niet verplicht zijn om Jou de Producten te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs.

  4          BETALING

  De Prijs en alle toepasselijke verzendkosten dienen door Jou betaald te worden [vooraf] OF [in zijn geheel beschikbaar op het moment dat Jij Je Bestelling plaatst], tenzij anderszins schriftelijk door Ons overeengekomen. [Wij zullen je bankpas of creditcard niet belasten totdat We Je Bestelling Verzenden.]

  5          LEVERING

  5.1       Levering van de Producten zal plaatsvinden op de Leveringslocatie. Het is Jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het adres van de Leveringslocatie correct is. Wij zullen geen verantwoording dragen als deze Leveringslocatie onjuist is.

  5.2        Leveringstijden en -datums met betrekking tot leveringen zijn slechts schattingen en zijn niet gegarandeerd.

  5.3       Wij zullen gerechtigd zijn om de Producten in afzonderlijke delen te leveren. Ieder(e) vertraging of verzuim van levering door OtterBox, en iedere claim door Jou met betrekking tot één of meer van de deelleveringen in overeenstemming met deze Voorwaarden, zullen Jou er niet toe machtigen om het Contract in zijn geheel als geannuleerd te beschouwen.

  5.4       Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van Producten, in hun geheel of ten dele, te annuleren of achter te houden:

  (i)               tot de ontvangst van Jouw betaling voor de Producten en eventuele toepasselijke verzendkosten;

                of

  (ii)              indien Wij getroffen worden door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle, zoals beschreven in Clausule 11.

  5.5       Wij zullen ernaar streven om de Producten te leveren binnen een termijn van 7 dagen na de Bestellingsbevestiging; als er niemand beschikbaar is op de Leveringslocatie zal de koerier een ophaalbon achterlaten die vermeldt waar en wanneer JIJ de producten kunt ophalen. Na levering van de Producten, die voltooid zal zijn als Wij de Producten hebben afgeleverd op het adres dat Jij ons hebt gegeven, zal Jij de Producten vergelijken met de Leveringsbon.

  5.6       Indien Jij, om welke reden dan ook, er niet in slaagt de levering van welk Product dan ook in ontvangst te nemen op de afleverdatum, of Wij zijn niet in staat om de Producten te leveren omdat Jij niet de toepasselijke instructies, documenten, licenties of goedkeuringen hebt verstrekt, kunnen Wij de Producten opslaan tot levering op een latere datum, op Jouw kosten (inclusief maar niet beperkt tot opslag- en verzekeringskosten). Indien Jij er niet in slaagt om de Producten in ontvangst te nemen (of in het geval dat onze koerier JOU heeft geïnformeerd over waar en wanneer de Producten kunnen worden opgehaald, maar Jij er niet in slaagt de Producten op te halen) binnen veertien (14) dagen na de datum van de eerste leveringspoging, kunnen Wij het Contract annuleren en de Producten aan iemand anders verkopen.

  6          NIET-LEVERING

  6.1        Indien Wij er niet in slagen de Producten te leveren [binnen de overeengekomen termijnen voor levering] dan kun Jij ofwel (i) Ons een nieuwe uiterste leveringsdatum geven, die redelijk moet zijn, of (ii) Jouw Bestelling annuleren, in welk geval Wij iedere som die Je aan Ons hebt betaald voor de geannuleerde Producten en hun verzendkosten, zullen terugbetalen. Indien wij de nieuwe uiterste leveringsdatum, zoals overeengekomen onder (i) hierboven, niet halen, kun Jij Je Bestelling annuleren. In dat geval zullen dezelfde principes als beschreven in (ii) van toepassing zijn.

  7          OVERBRENGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN EIGENDOM

  7.1       Levering van een Bestelling zal voltooid zijn als Wij de Producten leveren op het adres dat Jij ons hebt gegeven (of in het geval dat niemand beschikbaar is op de LEVERINGSLOCATIE als onze koerier JOU al heeft geïnformeerd over waar en wanneer de Producten beschikbaar zullen zijn om op te halen) en de Producten zullen vanaf dat moment Jouw verantwoordelijkheid zijn. Dienovereenkomstig zul Jij, na levering door Ons van de Producten aan Jou, de Producten op eigen risico in bezit houden en Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of vernieling van de Producten.

  7.2       Jij zult eigenaar zijn van de Producten zodra Wij volledige betaling van Jou hebben ontvangen van de Prijs, inclusief alle toepasselijke verzendkosten, en Wij aan Jou een Bestellingsbevestiging [e-mail] hebben verstrekt.

  8          DEFECTE PRODUCTEN

  8.1       In het geval dat Producten defect blijken te zijn [binnen een periode van twee jaar (of langere dergelijke perioden indien wettelijk voorgeschreven)] na de datum waarop Jij de Producten hebt gekocht, en van deze aankoopdatum deugdelijk bewijs naar Onze tevredenheid bestaat in de vorm van een kopie van het betreffende aankoopbewijs, ben Jij gerechtigd om deze Producten terug te sturen naar OtterBox.

  8.2       In overeenstemming met de OtterBox-garantie, in het geval dat Wij redelijkerwijs een in overeenkomst met Conditie 8.1 teruggestuurd Product beschouwen als:

  (i)               niet defect; of

  (ii)              beschadigd of anderszins onbruikbaar ten gevolge van welke actie dan ook van Jouw kant;]

  kunnen Wij, naar eigen goeddunken, hetzelfde artikel naar Je terugsturen. Wij zullen geen verdere verplichtingen naar Jou toe hebben met betrekking tot deze Producten.

  8.3       Onderhevig aan Clausules 8.1 en 8.2 zullen Wij, geheel naar eigen goeddunken:

  (i)               defecte Producten repareren of vervangen; of

  (ii)              de Prijs van defecte Producten terugbetalen, gebaseerd op het aantal defecte Producten naar verhouding met de onder het Contract betaalde Prijs.

  9          ONZE AANSPRAKELIJKHEID AAN JOU

  9.1             Wij beperken of sluiten op geen enkele manier Onze aansprakelijkheid uit met betrekking tot:

  (i)               overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid;

  (ii)              fraude of frauduleuze misleiding;

  (iii)             elke inbreuk op de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1893 (zoals aangepast door sectie 10 van de Sale of Goods and Supply of Services Act 1980) (titel en stil bezit);

  (iv)            elke inbreuk op de voorwaarden geïmpliceerd door sectie 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1893 (elk van deze secties zoals aangepast door sectie 10 van de Sale of Goods and Supply of Services Act 1980) (beschrijving, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor doeleinde en monsters);

  (v)             defecte producten onder de Defective Products Act 1991 en de European Communities (Liability for Defective Products) Regulations 2000.

  9.2       We leveren de Producten alleen voor binnenlands en privégebruik. Jij stemt ermee in het product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of doorverkoopdoeleinden, en Wij hebben geen aansprakelijkheid naar Jou toe voor verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van goodwill of verlies van zakelijke kansen.

  9.3       Wij zijn wettelijk verplicht om Producten te leveren in overeenstemming met dit Contract. Jij hebt wettelijke rechten, naast de rechten die uiteengezet zijn in deze Voorwaarden, met betrekking tot Producten die defect of niet zoals beschreven zijn.

  9.4       Onderhevig aan Clausule 9.1, indien Wij er niet in slagen deze Voorwaarden na te leven, zullen Wij verantwoordelijk zijn voor eventueel verlies of schade die Jij lijdt als voorzienbaar resultaat van Onze inbreuk op deze Voorwaarden of Onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar als het een overduidelijk gevolg is van Onze inbreuk of als het door Jou en Ons is overwogen ten tijde van het aangaan van dit Contract.

  10        JOUW RECHT OP ANNULERING, RETOURZENDING EN TERUGBETALING

  10.1    Je hebt een wettelijk recht om dit Contract op ieder moment te annuleren vanaf de datum van de Bestellingsbevestiging (de datum waarop Wij Jou e-mailen om Onze aanvaarding van Jouw Bestelling te bevestigen), wanneer het Contract wordt gevormd. De deadline voor het annuleren van het Contract is:

  (i)               14 dagen na de dag waarop Jij het Product ontvangt; of

  (ii)              14 dagen na de dag waarop Jij de laatste levering van het Product ontvangt, indien een Bestelling in delen wordt geleverd op afzonderlijke dagen;

  Dit betekent dat Jij, als Je van gedachten verandert of om welke reden dan ook besluit dat Jij een Product niet wilt ontvangen of houden op welk moment dan ook tijdens de desbetreffende bovengenoemde periode, Ons op de hoogte kan stellen van Je beslissing om het Contract te annuleren en een terugbetaling kunt ontvangen.

  10.2    Indien Je het Contract wenst te annuleren, moet Je Ons dat gewoon laten weten. De makkelijkste manier om dat te doen is door een annuleringsformulier in te vullen op Onze website. Indien Jij deze methode gebruikt, zullen Wij Je e-mailen om te bevestigen dat We Je annulering hebben ontvangen. Je kunt het Ons ook per brief laten weten in het formulier dat als Schema A A bij deze Verkoopvoorwaarden is gevoegd, door het Ons toe te sturen naar Floor 5, Hibernian House, 80A South Mall, Cork, T12 ACR7, Ierland, of per e-mail naar customerservice@otterproducts.com en aan Ons hier getoonde retourbeleid te voldoen. Voeg gegevens van Je Bestelling bij (inclusief voor het voorkomen van twijfel over Je bestelnummer en retourcode (indien van toepassing)) om Ons te helpen deze te identificeren. Indien Jij Ons Je annuleringsbericht per e-mail, fax of brief stuurt, treedt Je annulering in werking op de datum dat Je de e-mail, fax of brief naar Ons toestuurt.  

  10.3    Indien Jij Je Contract annuleert, zullen Wij:

  (i)       Je de Prijs die Je betaald hebt voor de Producten terugbetalen, exclusief door Ons gemaakte verzendkosten (en minus eventuele aftrek waartoe We wettelijk gerechtigd zijn om een vermindering in de waarde van de Producten te compenseren indien deze vermindering in waarde veroorzaakt is door Jouw behandeling van de Producten op een manier die verder gaat dan wat nodig is om hun aard, kenmerken en functioneren vast te stellen);

  Wij zullen terugbetalingen aan Jou uitvoeren binnen de volgende termijnen:

  (i)               als Je het Product hebt ontvangen, binnen 14 dagen na de dag waarop Wij het Product van Je terug hebben ontvangen; of,

  (ii)              als Je het Product niet hebt ontvangen, binnen 14 dagen nadat Je Ons op de hoogte hebt gesteld van Je beslissing om het Contract te annuleren.

  10.4    Indien Je de Producten naar Ons hebt teruggestuurd omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn, zullen We de Prijs van de Producten volledig terugbetalen, samen met de toepasselijke verzendkosten en redelijke kosten die Jij maakt bij het terugsturen van de Producten naar Ons. We zullen Je terugbetalen op de betaalpas of creditcard die Je hebt gebruikt om de originele betaling te voldoen.

  10.5    Indien een Product bij Je afgeleverd is voordat Je besluit om het Contract te annuleren:

  (i)       Je dient het Product naar Ons terug te sturen binnen 14 dagen na de dag waarop Je Ons hebt laten weten dat Je het Contract wenst te annuleren. [VOEG GEGEVENS IN OVER HET RETOURPROCES, BIJV. VIA EEN GRATIS RETOURADRESLABEL; DIT IS MOGELIJK AL BEHANDELD IN JE RETOURBELEID];

  (ii)      Tenzij het Product defect of verkeerd beschreven is (zie Clausule 10.4), zul Jij dan verantwoordelijk zijn voor de kosten voor het terugsturen van de Producten naar Ons.

  10.6    Wij zijn gerechtigd om het Contract onmiddellijk per schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien:

  (i)       Jij er niet in slaagt om Je verplichtingen onder het Contract na te leven of uit te voeren; of

  (ii)      Jij te laat bent met het betalen van door Jou aan Ons verschuldigde bedragen, of deze niet betaald.

  11        GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

  11.1       Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor een tekortkoming of vertraging in de nakoming van Onze verplichtingen onder een Contract veroorzaakt door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle. De definitie van een Gebeurtenis Buiten Onze Controle is te vinden in Clausule 11.2 hieronder.

  11.2       Een "Gebeurtenis Buiten Onze Controle" betekent een handeling of gebeurtenis buiten Onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, overheidsmaatregelen, oorlog of nationale ramp, terroristische daden, rellen, civiele onlusten, opzettelijke beschadiging, naleving van een wet of overheidsbevel, -voorschrift, -reglement of -aanwijzing, ongeval, storing van een fabriek of machines, brand, sneeuw, explosie, overstroming, storm, epidemie, blokkades, stakingen, arbeidsconflicten of andere industriële actie door derde partijen, storing van publieke of privételecommunicatienetwerken of onbereikbaarheid van transportnetwerken, of andere soortgelijke gebeurtenissen.

  11.3       Indien een Gebeurtenis Buiten Onze Controle plaatsvindt dat de uitvoering van Jouw verplichtingen onder een Contract beïnvloedt:

  (i) We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met Jou opnemen om Je op de hoogte te stellen; en

  (ii) Onze verplichtingen onder een Contract zullen worden opgeschort en de termijn voor de uitvoer van Onze verplichtingen zal worden verlengd voor de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle. Waar de Gebeurtenis Buiten Onze Controle Onze levering van Producten aan Jou beïnvloedt, zullen We een nieuwe leveringsdatum met Je overeenkomen nadat de Gebeurtenis Buiten Onze Controle voorbij is.

  11.4       Je kunt een Contract annuleren dat is beïnvloed door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle die voor langer dan 30 dagen heeft voortgeduurd. Neem om te annuleren contact met Ons op. Indien Je besluit om te annuleren, dien Je de relevante Producten terug te sturen (op Onze kosten) die Je reeds ontvangen hebt en Wij zullen de door Jou betaalde Prijs terugbetalen, inclusief eventuele verzendkosten.

  12        ALGEMEEN

  12.1    Jij erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Je, door het aangaan van het Contract, niet terugvalt op een verbintenis, belofte, waarborg, statement, verklaring, garantie of afspraak anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in het Contract.

  12.2    Indien een bepaling binnen het Contract of deze Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde jurisdictie ongeldig, illegaal of onafdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden verbroken en de rest van de bepalingen zal volledig van kracht en in werking blijven alsof het Contract is uitgevoerd zonder de ongeldige, illegale of onafdwingbare bepaling.

  12.3    Geen van Onze rechten of oplossingen onder het Contract bevat een vooroordeel ten opzichte van andere rechten en oplossingen die Ons toebehoren, of ze nu onder het Contract vallen of niet.

  12.4    Een tekortkoming of vertraging van Onze kant in het afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van Onze rechten of oplossingen onder het Contract zal niet worden opgevat als een vrijstelling van Onze rechten onder het Contract en zal Ons niet beletten om dergelijke rechten of oplossingen later op te eisen.

  12.5    Een kennisgeving of andere communicatie verstrekt onder deze Voorwaarden zal schriftelijk zijn [en zal worden verstrekt door levering per vooruitbetaalde aangetekende post of e-mail aan Ons geregistreerde kantoor en Jouw adres, zoals uiteengezet in het Contract, of andere adressen zoals die waarvan de ene partij de andere van tijd tot tijd op de hoogte zal stellen

  12.6    Wij kunnen de Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Iedere keer dat Je Producten bij Ons bestelt, zullen de op dat moment van kracht zijnde Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op het Contract tussen Jou en Ons.

  12.7    Jij zult niet gerechtigd zijn om het Contract of enig deel daarvan over te dragen, uit te besteden of anderszins af te stoten zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen al Onze verplichtingen onder het Contract of ieder deel daarvan overdragen of uitbesteden aan een ander(e) persoon, firma of onderneming.

  12.8    Het vormen, bestaan, opstellen, de prestatie, geldigheid en alle andere aspecten van het Contract worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Ierland, en zowel Jij als Wij zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken.

  SCHEMA A

Privacybeleid

  Het Privacybeleid van de website van OtterBox (“Privacybeleid”) maakt onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en is hierin door deze verwijzing opgenomen. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, ga je akkoord met de verzameling en het gebruik van jouw informatie door de Sites zoals beschreven in het Privacybeleid.

Intellectueel eigendomsbeleid

  Het Intellectueel Eigendomsbeleid van OtterBox (“Intellectueel Eigendomsbeleid”), dat het gebruik van auteursrechten, handelsmerken en patenten van OtterBox regelt, inclusief de inhoud van de Sites, maakt onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en is hierin door deze verwijzing opgenomen. Voor zover het Intellectueel Eigendomsbeleid verwijst naar ons filiaal Otter Products, LLC, zijn alle dergelijke voorwaarden door deze Gebruiksvoorwaarden in gelijke mate van toepassing op jouw relatie met OtterBox. Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden stem je ermee in gebonden te zijn aan het Intellectueel Eigendomsbeleid.


  Lees meer over intellectueel eigendom van OtterBox.

Informatie, nieuws en persberichten

  De Sites bevatten mogelijk informatie, nieuws en/of persberichten over ons. Materiaal op de Sites kan op ieder willekeurig moment achterhaald zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijke informatie, nieuws of persberichten bij te werken. Jouw vertrouwen in de informatie op de Sites is voor eigen risico.

  Toegang tot de Sites is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service en de content die we op onze Sites aanbieden zonder kennisgeving te schrappen of te wijzigen. De Sites kunnen af en toe tijdelijk onbeschikbaar zijn voor onderhoud en andere redenen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor weglating, onderbreking, fouten, vertraging, verwijdering of defect in de werking van de Sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van een netwerk, server, service of apparatuur als gevolg van of in verband met jouw gebruik van de Sites.

Link naar externe websites

  De Sites bevatten mogelijk links naar websites die zijn gepubliceerd door andere contentaanbieders. De Sites kunnen ook, op jouw verzoek, verbinding maken met sociale netwerksites die wij niet bezitten of beheren. Deze andere websites vallen buiten onze controle en jij accepteert en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid, de verzameling en het gebruik van jouw informatie, naleving van auteursrechten, rechtmatigheid, fatsoenlijkheid en welk ander aspect dan ook van zulke websites of de content die op of door hen wordt weergegeven. De opname van een dergelijke link impliceert niet onze goedkeuring van een dergelijke website of de content die er op of door wordt weergegeven of enig verband met de exploitanten, en wij doen afstand van alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke gelinkte website, inclusief maar niet beperkt tot jouw toegang tot en/of gebruik ervan.

Jouw verstrekking van persoonlijke gegevens aan ons.

  Wanneer je informatie over jezelf aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord om: (a) juiste, actuele en complete informatie over jezelf te verstrekken; en (b) dergelijke informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om haar juist, actueel en compleet te houden. Indien je informatie verstrekt die onwaar, onjuist of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist of onvolledig is, hebben wij het recht om iedere account die jij tot stand brengt in verband met jouw gebruik van de Sites op te schorten of te beëindigen en om ieder huidig of toekomstig gebruik van de Sites of een deel daarvan te ontzeggen.

Gebruikerscontent op de Sites

  Wanneer je informatie over jezelf aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord om: (a) juiste, actuele en complete informatie over jezelf te verstrekken; en (b) dergelijke informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om haar juist, actueel en compleet te houden. Indien je informatie verstrekt die onwaar, onjuist of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist of onvolledig is, hebben wij het recht om iedere account die jij tot stand brengt in verband met jouw gebruik van de Sites op te schorten of te beëindigen en om ieder huidig of toekomstig gebruik van de Sites of een deel daarvan te ontzeggen.

  Jouw verstrekking van persoonlijke gegevens aan ons

  Wanneer je informatie over jezelf aan ons verstrekt, ga je ermee akkoord om: (a) juiste, actuele en complete informatie over jezelf te verstrekken; en (b) dergelijke informatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om haar juist, actueel en compleet te houden. Indien je informatie verstrekt die onwaar, onjuist of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist of onvolledig is, hebben wij het recht om iedere account die jij tot stand brengt in verband met jouw gebruik van de Sites op te schorten of te beëindigen en om ieder huidig of toekomstig gebruik van de Sites of een deel daarvan te ontzeggen.

  Door Gebruikerscontent in te dienen bij OtterBox geef je aan en garandeer je dat:

  • je vrijwillig afstand doet van alle "morele rechten" die je mogelijk hebt in dergelijke content;
  • alle content die je plaatst juist is, deze Gebruiksvoorwaarden niet schendt en geen letsel zal veroorzaken aan een persoon of entiteit; en
  • je ten minste 16 jaar oud bent.

  OtterBox kan alle Gebruikerscontent die je indient naar eigen goeddunken gebruiken. OtterBox behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent op de Sites naar eigen goeddunken te wijzigen, in te korten of te verwijderen of om plaatsing te weigeren. Geen van de Gebruikerscontent die je indient zal onderhevig zijn aan een verplichting van vertrouwen van de kant van OtterBox, zijn functionarissen, dochterondernemingen, filialen, partners of externe dienstverleners en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen en werknemers.

  Jouw gedrag

  Je gaat akkoord om alle wetten, bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Sites na te leven. Daarnaast ga je ermee akkoord om niet:

  1. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken waarvan jij weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
  2. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die een wet, statuut, verordening of bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot, regelgeving betreffende exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame) schendt;
  3. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die wordt beschouwd, of redelijkerwijs kan worden beschouwd, als schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, smadelijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreuk makende op de privacy van een ander, hatelijk, of raciaal, etnisch of anderzijds bezwaarlijk is, of die minderjarigen op welke manier dan ook schade berokkent;
  4. Kopregels te vervalsen of anderzijds herkenningstekens te manipuleren om de herkomst te verhullen van Gebruikerscontent die wordt verzonden in relatie met de Sites;
  5. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken waarvan je niet het recht hebt om deze beschikbaar te maken onder welke wet dan ook of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis of propriëtaire en vertrouwelijke informatie verkregen of bekendgemaakt als onderdeel van dienstverbanden of andere geheimhoudingsverklaringen);
  6. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die inbreuk doet op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, portretrecht of ander propriëtair recht van welke partij dan ook;
  7. Ongevraagde of onbevoegde reclame, promotiematerialen, "junkmail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of een andere vorm van uitlokking te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken;
  8. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken waarvoor je gecompenseerd of op welke wijze dan ook vergoed bent door een derde partij;
  9. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
  10. Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken die softwarevirussen bevat of andere computercode, bestanden of programma’s ontworpen om de functionaliteit van andere computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernielen of beperken;
  11. Software, bestanden of codes te installeren die niet bevoegd zijn door de gebruiker van een computer of apparaat of die de controle overneemt van het hele, of delen van het, verwerkingsproces dat wordt uitgevoerd door een computer of apparaat zonder de toestemming van de gebruiker van de computer of het apparaat;
  12. De werking van de Sites of de servernetwerken verbonden aan de Sites te hinderen of ontregelen, of voorwaarden, procedures, beleid of regelgeving van netwerken verbonden aan de Sites te negeren;
  13. Onbevoegde toegang tot de Sites en/of diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden aan de Sites te (proberen) te verkrijgen, door hacking, "mining" van wachtwoorden of op andere wijze;
  14. Materialen of informatie te (proberen) te verkrijgen op een wijze die niet bewust beschikbaar is gemaakt door de Sites; of
  15. Informatie over andere gebruikers van de Sites te verzamelen of op te slaan.

  Jouw verlening van beperkte licentie

  Door Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderzijds beschikbaar te maken, verleen je ons en onze dochterondernemingen een permanent, onherroepelijk, royaltyvrij, niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar recht en toestemming om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, te wijzigen, in het geheel te verwijderen, te publiceren, te vertalen, te gebruiken om afgeleide werken te creëren, of te verspreiden (of te laten verspreiden) en/of om dergelijke Gebruikerscontent op te nemen in welke vorm of technologie of welk medium dan ook, over de hele wereld, zonder vergoeding aan jou, onderhevig aan ons Privacybeleid. Je geeft aan en garandeert dat jij alle rechten in en op dergelijke Gebruikerscontent bezit of anderzijds beheerst, en dat onze publicatie en ons gebruik van jouw Gebruikerscontent geen inbreuk of schending inhoudt van de rechten van een derde partij.

  Registratie en wachtwoorden

  De Sites machtigen of verplichten je mogelijk om je aan te melden of een wachtwoord te verkrijgen voordat ze toegang verlenen tot bepaalde producten of diensten die op de Sites beschikbaar zijn. Jij accepteert en stemt toe dat jij verantwoordelijk bent voor het behoud van de vertrouwelijkheid van je aanmeldgegevens en wachtwoord en voor al het gebruik van je aanmeldgegevens, account en/of wachtwoord.

Aankopen

  Indien je producten of diensten wilt kopen die beschikbaar zijn op de Sites, wordt je mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken met betrekking tot een dergelijke aankoop, inclusief, maar niet beperkt tot, je creditcardnummer of ander betaalrekeningnummer, je factuuradres en je verzendgegevens. Door een aankoop te initiëren, geef je aan en garandeer je dat je (a) achttien (18) jaar oud bent of ouder, en (b) het wettelijke recht hebt om de door jou geselecteerde betaalmethode(n) te gebruiken. Door dergelijke informatie te verstrekken, machtig je het gebruik van dergelijke informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid, inclusief, maar niet beperkt tot, de verstrekking van dergelijke informatie aan derde partijen voor doeleinden van orderafhandeling en betalingsverwerking. Je begrijpt en accepteert ook dat OtterBox een externe betalingsverwerker gebruikt om creditcardbetalingen namens ons te verwerken, en dat, als je betalingsgegevens verstrekt met betrekking tot een aankoop, je ermee instemt dat OtterBox niet verantwoordelijk is voor de veiligheid van dergelijke gegevens wanneer ze onder beheer staan van de externe betalingsverwerker.

  Garantiedisclaimer

  DE SITES EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OPGENOMEN OP OF BESCHIKBAAR DOOR DE SITES WORDEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" VERSTREKT VOOR JOUW GEBRUIK. DE SITES EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OPGENOMEN OP OF BESCHIKBAAR DOOR DE SITES WORDEN, VOOR ZOVER IN DE RUIMSTE ZIN TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETTEN, VERSTREKT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF NIET-INBREUK. WIJ EN ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN GARANDEREN NIET DAT DE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OPGENOMEN IN OF BESCHIKBAAR DOOR DE SITES NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF JUIST ZIJN; DAT DE SITES OP ELK TIJDSTIP OF ELKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN; DAT DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SITES VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

Andere voorwaarden

  De Sites en hun content worden verstrekt zonder garanties, bepalingen of waarborgen met betrekking tot hun volledigheid of juistheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij hierbij uitdrukkelijk het volgende uit: (a) alle bepalingen, garanties en andere voorwaarden die anders mogelijkerwijs geïmpliceerd zijn door een statuut, gewoonterecht of het recht van billijkheid; (b) aansprakelijkheid voor enig direct, indirect of voortvloeiend verlies of schade geleden door een gebruiker in verband met de Sites of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of gevolgen van het gebruik van de Sites, enige websites die naar de Sites linken, en enige materialen die op de Sites zijn geplaatst, inclusief: verlies van inkomsten of omzet; verlies van zaken; verlies van winst of contracten; verlies van verwachte besparingen; verlies van gegevens; verlies van goodwill; verspilde management- of kantoortijd; en al dan niet veroorzaakt door benadeling (inclusief nalatigheid), contract- of andersoortige inbreuk, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze paragraaf geen claims zal voorkomen voor het verlies van of schade aan jouw tastbare eigendom of enige andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door de hierboven uiteengezette categorieën.

  Dit heeft geen invloed op: onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; onze aansprakelijkheid voor frauduleuze misleiding of misleiding met betrekking tot een fundamentele kwestie; of een andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wet.

  Schadeloosstelling

  Je gaat ermee akkoord om ons, onze filialen, dochterondernemingen, joint ventures, externe dienstverleners, en onze respectievelijke werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die ontstaan uit of gerelateerd zijn aan door de Gebruiker Verstrekte Content die jij indient, plaatst, verzendt of beschikbaar maakt via de Sites, jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, jouw misbruik van de Sites, of jouw schending van de rechten van een derde partij.

  Keuze van Wet en Rechtsgebied

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van de Republiek Ierland zonder inachtneming van de conflicten van wetten of regelgeving van welk ander rechtsgebied dan ook. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of het effect van deze Gebruiksvoorwaarden en/of jouw gebruik van de Sites dient opgelost te worden in de rechtbanken van de Republiek Ierland. Jij gaat akkoord met het persoonlijke rechtsgebied, het rechtsgebied van het onderwerp, en de locatie van deze rechtbanken. Omdat sommige rechtsgebieden de keuze van wet en rechtsgebied niet toestaan, zijn deze vereisten mogelijk niet op jou van toepassing.

  Billijke schadeloosstelling

  Je accepteert dat een inbreuk of gedreigde inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot onherstelbare schade waarvoor schadevergoeding geen geschikt rechtsmiddel zou zijn. Daarom, naast de rechten en rechtsmiddelen die anderszins wettelijk tot onze beschikking staan, zullen wij gerechtigd zijn om onmiddellijke billijke schadeloosstelling in te roepen, inclusief dwangmaatregelen tot rechtsherstel, indien nodig. Indien wij billijke rechtsmiddelen inroepen, zullen we niet uitgesloten of verhinderd zijn van het inroepen van wettelijke rechtsmiddelen, noch zullen we geacht worden een keuze te hebben gemaakt voor rechtsmiddelen.

  Advocaatkosten

  Naast enig ander rechtsmiddel zal de zegevierende partij in een actie die voortkomt uit deze Gebruiksvoorwaarden recht hebben op advocaatkosten en vergoedingen.

  Scheidbaarheid

  Als een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door een toepasselijk gerechtelijk besluit onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Gebruiksvoorwaarden niet in hun geheel onafdwingbaar of ongeldig maken, en zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om zo goed mogelijk de doeleinden van een dergelijke onafdwingbare of ongeldige bepaling te verwezenlijken binnen de grenzen van de toepasselijke wet of het toepasselijke gerechtelijke besluit.

  Kennisgevingen

  Je accepteert dat de meeste communicatie die we met je hebben elektronisch zal zijn, inclusief het plaatsen van informatie op de Sites en het verzenden van e-mails, en dat elektronische communicatie beschouwd zal worden als zijnde schriftelijk. We kunnen je kennisgevingen toesturen op je post- of e-mailadres. Jij kunt ons schriftelijk kennisgevingen toesturen op het bovenstaande adres. Een kennisgeving zal twee werkdagen na verzending van een brief als ontvangen en gepast aangeboden worden beschouwd.

  Toewijzing

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor jou en ons en voor onze respectievelijke opvolgers en cessionarissen. Wij kunnen ieder van onze rechten of verplichtingen voortkomend uit deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment zonder jouw instemming overdragen, toekennen, toewijzen, uitbesteden en anderszins afstoten aan een lid van onze bedrijfsgroep. Je kunt jouw rechten of verplichtingen niet overdragen.

  Overmacht

  Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor een tekortkoming in de nakoming, of vertraging in de uitvoering van, onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden die is veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief (zonder beperking): brand, storm, overstroming, arbeidsconflict of vervoersverstoring, die van invloed is op ons of op een derde partij die we mogelijk gebruiken om onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden te vervullen. Onze uitvoering wordt geacht te worden opgeschort voor de periode waarbinnen een dergelijke gebeurtenis aanhoudt, en we zullen een termijnverlenging voor uitvoering hebben voor de duur van die periode.

  Rechten van Derden

  Een persoon die geen partij is bij deze Gebruiksvoorwaarden zal geen enkele rechten hebben onder of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden onder de Contractwetgeving (Rechten van Derden) 1999 of anderszins.

  Beëindiging

  Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, toegang tot alle of een deel van de Sites stop te zetten of te blokkeren, met of zonder kennisgeving vooraf, om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief zonder beperking jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Neem contact met ons op

  Als je vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kun je contact met ons opnemen via legalEMEA@otterproducts.com. Daarnaast is ons postadres Floor 5, Hibernian House, 80A South Mall, Cork, T12 ACR7, Ireland.

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 01.11.2014.