WEDSTRIJDVOORWAARDEN

Neem deze Prijsvraagvoorwaarden en -bepalingen van Otter Products EMEA aandachtig door; alle Deelnemers zijn hieraan gebonden en ze vormen een juridisch bindende overeenkomst met betrekking tot de Prijsvraag. Om aan de Prijsvraag deel te nemen, dienen alle Deelnemers akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Prijsvraagvoorwaarden en -bepalingen.

TOELAATBAARHEID

  Alleen Deelnemers die op de dag van deelname permanente legale inwoners zijn van de Europese Unie of de Verenigde Arabische Emiraten, en ten minste (18) jaar oud zijn, kunnen meedoen aan de Prijsvraag, tenzij anderszins beperkt of bepaald. De Prijsvraag is ongeldig buiten de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten of waar anderszins beperkt of bepaald en waar wettelijk verboden of beperkt. Werknemers van Otter Products EMEA, haar dochterondernemingen, divisies en de directe families (gedefinieerd als ouders, echtgenoten, kinderen, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen en hun respectievelijke echtgenoten, per huidig of voormalig huwelijk, adoptie of als schoonouders) of leden van hetzelfde huishouden (verwant of niet) van een dergelijke werknemer komen niet in aanmerking voor deelname. Deelnemers die eerder een prijs gewonnen hebben met een Prijsvraag van Otter Products EMEA mogen zes (6) maanden lang niet deelnemen aan een andere Prijsvraag of weggeefactie van Otter Products EMEA. Voor de doeleinden van de Prijsvraag wordt de Deelnemer beschouwd als de persoon die de inzending voor de Prijsvraag invult. Het is de persoon aan wie de prijs zal worden toegekend als aan alle voorwaarden van de Prijsvraag wordt voldaan. Otter Products EMEA behoudt zich het recht voor om een vorm van identificatie te vragen vóór de afdracht van de prijs. Geen aankoop noodzakelijk.

TIMING

  De deelnametermijn van de Prijsvraag is te vinden in de specifieke details van de Prijsvraag. Inzendingen die worden ontvangen na de deelnametermijn of op andere wijze (bijv. per post) worden niet geaccepteerd.

DEELNAMERICHTLIJNEN

  Maximaal één (1) inzending per persoon. Door deel te nemen aan de Prijsvraag gaat iedere Deelnemer akkoord dat Otter Products EMEA mogelijk zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en dat, als de vereiste informatie niet kan worden bemachtigd, de Deelnemer mogelijk niet in aanmerking komt. Alle informatie die wordt verzameld door Otter Products EMEA zal alleen worden gebruikt in samenhang met de Prijsvraag en zal onderhevig zijn aan het Privacybeleid. Inzendingen worden het eigendom van Otter Products EMEA en worden niet teruggegeven. Zodra een inzending eenmaal is ingediend, kan zij niet worden aangepast, verwijderd of geannuleerd. Alle inzendingen moeten tijdens de deelnametermijn door Otter Products EMEA worden ontvangen. Enige intellectuele of bedrijfsrechten die het eigendom waren van de Deelnemer blijven in het bezit van de Deelnemer, maar anderszins worden alle inzendingen het eigendom van Otter Products EMEA en worden niet erkend of teruggegeven. Door een inzending in te dienen, verklaart iedere Deelnemer dat de inzending origineel is en dat hij/zij de enige en exclusieve eigenaar en rechthebbende is (als hij/zij niet de enige en exclusieve eigenaar en rechthebbende is, verklaart de Deelnemer dat hij/zij toestemming heeft verkregen om de inzending in te dienen voor de Prijsvraag), en dat hij/zij het recht heeft om de genoemde inzending in te dienen. Massa-inzendingen of aanmeldingen via agenten/derde partijen of door het gebruik van meerdere e-mailaccounts om inzendingen in te dienen is verboden en zal diskwalificatie tot gevolg hebben. In het geval van een geschil zullen inzendingen verklaard worden te zijn ingediend door de bevoegde accounthouder van het e-mailadres dat ten tijde van de inzending is gebruikt. “Bevoegde accounthouder” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegekend door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bijv. bedrijf, onderwijsinstelling enz.) die verantwoordelijk is voor de toekenning van e-mailadressen voor het domein dat gekoppeld is aan het gebruikte e-mailadres. Otter Products EMEA is niet verantwoordelijk voor verloren, late, gestolen, onvolledige, ongeldige, onbegrijpelijke, onleesbare, beschadigde, verminkte, gewijzigde of verkeerd verstuurde inzendingen, die gediskwalificeerd zullen worden. Otter Products EMEA is ook niet verantwoordelijk voor enige computer-, telefoon-, kabelnetwerk-, elektronische of internethardware of -softwaremankementen, storingen, verbindingen, of beschikbaarheid, of vervormde, beschadigde of rommelige transmissies; noch voor serviceprovider, internet, website, nettoegankelijkheid of -beschikbaarheid van de gebruiker, verkeersopstopping of onbevoegde menselijke tussenkomst of enige technische fout, menselijke fout of de onjuiste of onnauwkeurige vastlegging van andere informatie; noch voor verzuim van vastlegging van dergelijke informatie. Facsimile’s, fotokopieën of mechanisch gereproduceerde inzendingen zijn niet toegestaan. Bewijs van inzending wordt niet gezien als bewijs van ontvangst door Otter Products EMEA. Alle Deelnemers en inzendingen zijn onderhevig aan verificatie vóór de toekenning van een prijs, evenals de toelaatbaarheid, leeftijd en andere claims of gegevens verstrekt door een mogelijke prijswinnaar. Af en toe kunnen omstandigheden de aanpassing van de regels van een prijsvraag noodzakelijk maken. Veranderingen in deze regels zullen worden aangekondigd op de website van Otter Products EMEA. Otter Products EMEA behoudt zich het recht voor om alle regels die van toepassing zijn op de prijsvragen te interpreteren en toe te passen, en de interpretatie en toepassing zal definitief zijn.

INSTEMMING MET OFFICIËLE REGELS EN BESLISSINGEN

  Door deel te nemen aan de Prijsvraag stemt iedere Deelnemer in volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn door deze Prijsvraagvoorwaarden en -bepalingen en de beslissingen van Otter Products EMEA of de aangewezen vertegenwoordiger (inclusief, zonder beperking, beslissingen met betrekking tot de toelaatbaarheid van inzendingen, de selectie van Deelnemers en de winnaar, en de toekenning van de prijs), die definitief en bindend zijn in alle opzichten.

PRIJSVRAAGWINNAARSELECTIE; KANSEN; KENNISGEVING

  Uit alle geldige ontvangen inzendingen zal willekeurig één winnaar worden geselecteerd. Het resultaat van een prijstrekking is definitief en we zullen hierover met niemand corresponderen, afgezien van de winnaar. De kansen op het winnen van een prijs zullen afhankelijk zijn van het totale aantal toelaatbare ontvangen inzendingen voor de Prijsvraag. De geselecteerde Deelnemer moet voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Prijsvraagvoorwaarden en -bepalingen, en het naleven van alle vereisten is een voorwaarde om te kunnen winnen. Om uitgeroepen te worden en in staat te zijn de prijs te claimen, zal de succesvolle Deelnemer binnen vijf (5) dagen van de toekenning per e-mail geïnformeerd worden door Otter Products EMEA. Tenzij dit onmogelijk of onpraktisch is, zal de prijs binnen zestig (60) dagen nadat de winnaar is geselecteerd per post worden verzonden, ervan uitgaande dat de winnaar binnen vijf (5) dagen van de toekenning een postadres ter beschikking stelt. Otter Products EMEA zal niet verantwoordelijk zijn in het geval dat de winnaar zijn of haar prijs niet ontvangt omdat een onjuist/onvolledig adres is ingediend. In het geval dat één van de hierin vermelde bepalingen niet wordt nageleefd of dat de winnaar zijn of haar prijs niet claimt, behoudt Otter Products EMEA zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren en zal onderhevig zijn aan dezelfde voorwaarden en bepalingen. Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals toegekend. Otter Products EMEA behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijk aangekondigde prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of meer waarde indien de oorspronkelijke prijs niet beschikbaar is of wordt. Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of krediet, in hun geheel of gedeeltelijk.

PRIJZEN

  Prijs is te vinden in de specifieke details van de prijsvraag. Prijs is niet overdraagbaar, niet toewijsbaar en is niet restitueerbaar, en moet worden geaccepteerd zoals toegekend. Prijs wordt toegekend “AS IS”. Ongebruikte onderdelen van de prijs zullen vervallen en hebben geen inwisselbare contante waarde. Er kan geen contante of andere vervanging worden gedaan, uitgezonderd door Otter Products EMEA, dat zich het recht voorbehoudt (maar geen verplichting heeft) om een prijs (of een onderdeel daarvan) te vervangen door een andere prijs van gelijke of meer waarde als de prijs niet beschikbaar is om een reden die naar eigen goeddunken is vastgesteld door Otter Products EMEA. De winnaar zal verantwoordelijk zijn voor eventuele fiscale aansprakelijkheid ontstaan door de deelname aan de promotie en de ontvangst van zijn of haar prijs. Otter Products EMEA is niet verantwoordelijk voor frauduleuze telefoontjes of e-mails die Deelnemers ontvangen van derde partijen.

PUBLICITEIT

  Afgezien van daar waar wettelijk verboden, vormt deelname aan de Prijsvraag instemming van de winnaar met het gebruik door Otter Products EMEA van de naam, biografie, beeltenis, stem, foto’s, video, meningen, statements, woonplaats en -land voor promotionele doeleinden op welke manier dan ook, uit iedere overweging, kennisgeving, beoordeling of akkoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  Otter Products EMEA behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om de Prijsvraag te beëindigen, te wijzigen of op te schorten als, naar mening van Otter Products EMEA, er vermeend of daadwerkelijk bewijs is van sabotage van welk deel van de Prijsvraag dan ook, of als onbevoegde tussenkomst, fraude, technische problemen of tekortkomingen of een andere factor buiten de redelijke controle van Otter Products EMEA het beheer, de veiligheid, eerlijkheid integriteit of het goede verloop van de Prijsvraag aantast of beïnvloedt. In een dergelijk geval behoudt Otter Products EMEA zich het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om naar eigen goeddunken de prijs willekeurig toe te kennen aan één van de toelaatbare, niet-verdachte inzendingen verkregen in de periode tot de vermeende aantasting. Otter Products EMEA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een individu te diskwalificeren die het inzendingsproces of het functioneren van de Prijsvraag blijkt te saboteren, deze Prijsvraagvoorwaarden en -bepalingen blijkt te schenden of op een onsportieve of storende manier blijkt te handelen. Een poging door welke persoon dan ook om bewust de legitieme werking van de Prijsvraag te ondermijnen, is een schending van strafrechtelijke en burgerlijke rechten en Otter Products EMEA behoudt zich, indien een dergelijke poging wordt gedaan, het recht voor om schadevergoedingen en andere rechtsmiddelen in te winnen van een dergelijk persoon voor zover toegestaan door de wet. Verzuim van Otter Products EMEA om een voorwaarde van deze Prijsvraagvoorwaarden en -bepalingen te handhaven zal geen vrijstelling inhouden van die of enige andere bepaling van deze Officiële Regels.

VRIJSTELLING EN SCHADELOOSSTELLING

  Door deel te nemen aan deze Prijsvraag stemmen Deelnemers, voor zover toegestaan door de wet, in om Otter Products EMEA en haar respectievelijke moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, dienstagentschappen, onafhankelijke aannemers, en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van alle bovenstaande organisaties, vrij te stellen en schadeloos te stellen van enig letsel, verlies of schade aan een persoon, inclusief overlijden, of eigendom, in zijn geheel of gedeeltelijk als direct of indirect gevolg van de acceptatie van de prijs (indien geselecteerd als winnaar) of deelname aan de Prijsvraag.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  Otter Products EMEA is niet verantwoordelijk voor: (a) onjuiste of foutieve transcriptie van inzendingsinformatie of late, verloren, gestolen, onbegrijpelijke, onleesbare, beschadigde, verminkte, gewijzigde, onvolledige, verkeerd verzonden inzendingen of inzendingen ontvangen door ongeoorloofde of onrechtmatige kanalen, welke allemaal zullen worden gediskwalificeerd; (b) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het gebrekkig functioneren van een telefoon, online computersystemen, computerapparatuur, website, serveraanbieder, netwerk, hardware of software; (c) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van een website of service; (d) onbevoegde tussenkomst in welk deel van het inzendingsproces of de Prijsvraag dan ook; (e) print-, typografische, elektronische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen in het aanbod of het beheer van de Prijsvraag of de verwerking van inzendingen; of (f) enig letsel of enige schade aan personen of eigendommen.

GESCHILLEN

  De Prijsvraag en deze Voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan en worden opgevat in overeenstemming met de wetten van de Republiek Ierland, en de rechtbanken van de Republiek Ierland hebben exclusieve jurisdictie over enige geschillen die voortvloeien uit of in verband met dit aanbod.